Zpracování osobních informací

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost VenArt s.r.o.,se sídlem Generála Šišky 26, Praha 4, PSČ 14300, IČO 05413001(dále jen „VenArt“), jako správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní VenArtj. Více informací o zpracování osobních údajů včetně svých práv naleznete na www.venart.cz.

VenArt s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen "Nařízení") a dále v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášenou pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost VenArt s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s Nařízením, přičemž tyto osobní údaje společnost VenArt s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu:

 • základní zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • zajištění požadavků stanovených právními předpisy;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně);
 • vedení evidence pacientů;
 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo nebo IČO;
 • kontaktní údaje: adresa trvalého, pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
 • další údaje: číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka.

Zdroje osobních údajů

Společnost VenArt s.r.o. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci osobního jednání.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnost VenArt s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Společnost VenArt s.r.o. na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením. Aktuální seznam zpracovatelů je uveden na www.venart.cz

Společnost VenArt s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností VenArt s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s právními předpisy. Stejné zabezpečení vyžaduje společnost VenArt s.r.o. i od zpracovatelů osobních údajů.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat jejicj předání.

Práva subjektů údajů

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoliv odvolat.
 • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování.
 • Máte právo od nás požadovat opravu Vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o poskytnutí Vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě Vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy a jsou-li zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech Vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů a my Vaše údaje vymažeme, pokud nemáme žádný právní důvod pro jejich zpracovávání.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Společnost VenArt s.r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů může též kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vymezení užitých pojmů

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 •  příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • klient – klientem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má Společnost VenArt s.r.o. uzavřen smluvní vztah;
 • provozní údaje – provozními údaji se rozumí jakékoliv údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování.
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.